Hieronta Viikin asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisteriseloste
Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Keho&kieli
Ketokiventie 3 as 1
00710 Helsinki
041 505 3177
taija@pilatesviikki.fi

Yhteyshenkilö
Taija Oksanen

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun ja seurantaan sekä laadun varmistamiseksi. Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin: Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, Terveydenhuoltolaki, Sosiaali- ja terveysministerion asetus potilasasiakirjoista ja Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilkohtaisia tietoja: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, työ, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja hoitosuunnitelma sekä potilaan hoidon kannalta olennaisia tietoja.

Tietolähteet
Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto
Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä jos kuolemasta ei ole tietoa.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa myös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Asiakas- ja potilasrekisterin tiedot tallennetaan sähköiseen Tehden palveluun. Potilasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisterin käyttöoikeus on Hieronta Viikissä hoitoja antavilla koulutetuilla hierojilla, jotka tarvitsevat tietoja hoitoja tehdessään.

Asiakkaan täyttämät esitietolomakkeet tuhotaan silppurissa, kun tiedot on tallennettu sähköiseen Tehden palveluun.

Rekisteriseloste päivitetty 30.5.2018

Palaa Hieronta Viikin sivulle »